เมื่อเร็วๆ นี้ สมาคมเพื่อนชุมชน เข้าร่วมประชุมคณะทำงานติดตามคุณภาพแหล่งน้ำสาธารณะคลองน้ำหู จังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2564 ได้แก่ สมาคมเพือนชุมชน องค์การจัดการน้ำเสีย องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ทม.มาบตาพุด ทต.ทับมา ทต.เนินพระ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางการดำเนินงานและผลการศึกษาแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำในคลองน้ำหู ซึ่งที่ประชุมมีมติให้คณะทำงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทบทวนและปรับปรุงแผนการดำเนินการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำในคลองให้ดีขึ้น โดยมีนายอินทรีย์ เกิดมณี ปลัดจังหวัดระยอง เป็นประธาน ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ศูนย์ราชการจังวัดระยอง…