เปิดโลก Waste to Energy เปลี่ยนขยะเป็นพลังงาน
Waste to Energy คือ การเปลี่ยนขยะเป็นพลังงาน มีหลายวิธีด้วยกัน เช่น การนำเอาก๊าซที่เกิดในหลุมฝังกลบมาใช้เป็นเชื้อเพลิงผลิตพลังงานไฟฟ้า ในไทยได้มีการทดลองใช้เทคโนโลยีนี้ครั้งแรก เมื่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำก๊าซจากหลุมฝังกลบ ในสถานที่ฝังกลบกำแพงแสน จ.นครปฐม ซึ่งก๊าซดังกล่าวเป็นก๊าซที่เกิดจากการผสมระหว่างก๊าซมีเทนและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยเรียกก๊าซที่เกิดขึ้นในหลุมฝังกลบขยะว่า “ก๊าซหลุมฝังกลบ หรือ Landfill Gas” เกิดจากการย่อยสลายของขยะอินทรีย์ที่ปะปนอยู่ในขยะ การย่อยสลายแบบนี้เป็นการย่อยสลายที่ไม่ใช้อากาศหรือไม่ใช้ออกซิเจน (Anaerobic Digestion)

ในทำนองเดียวกัน ถ้าเราสามารถแยกเอาขยะอินทรีย์ออกมาได้ และสร้างระบบการย่อยสลายแบบไม่ใช้อากาศ (Reactor) เราก็สามารถผลิตก๊าซผสมนี้ได้และนำไปผลิตพลังงานได้ ระบบนี้มีการนำมาใช้ครั้งแรกที่เทศบาลนครระยอง แต่ปัจจุบันระบบชำรุดและเลิกใช้งานไปแล้ว ส่วนระบบที่ยังคงดำเนินการอยู่ เช่น โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และพลังงาน เทศบาลนครนครราชสีมา ส่วนการใช้ก๊าซหลุมฝังกลบผลิตพลังงานที่น่าสนใจในปัจจุบัน ก็มีให้ชมตัวอย่างที่สถานีกำจัดขยะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี และที่สถานที่กำจัดขยะแบบฝังกลบ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ เป็นการใช้ประโยชน์จากก๊าซที่ได้ในหลุมฝังกลบ หรือก๊าซที่เกิดใน Reactor ซึ่งเกิดจากการย่อยสลายของขยะอินทรีย์เท่านั้น

ทั้งนี้ เรายังมีขยะประเภทอื่นที่ไม่ย่อยสลาย แต่เผาไหม้ได้อีกจำนวนมาก ซึ่งในส่วนนี้ก็สามารถนำมาแปรรูปเป็นพลังงานได้เหมือนกัน ด้วยกระบวนการทางความร้อนหรือการเผา ซึ่งเราเรียกง่าย ๆ ว่า เตาเผาขยะ เมื่อขยะผ่านการเผาแล้ว ก็เกิดพลังงานความร้อนที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อได้ ซึ่งประเทศในเขตเมืองหนาว จะนำเอาความร้อนจากการเผาขยะนี้ส่งไปใช้ตามบ้านเรือนเพื่อให้ความอบอุ่น แต่สำหรับประเทศไทยไม่ได้ใช้ความร้อนตามบ้านเรือน จึงเอาความร้อนที่ได้ไปแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้าอีกทีหนึ่ง จึงเป็นที่มาของคำว่า โรงไฟฟ้าขยะ หรือ Waste to Energy นั่นเอง

ขอขอบคุณเนื้อหา : กรมควบคุมมลพิษ
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
#เพื่อนชุมชน_บ้านเราน่าอยู่สังคมยั่งยืน