ปิโตรเลียม ประโยชน์มากกว่าที่คิด

ทราบไหมว่าก๊าซธรรมชาติ นอกจากนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับผลิตไฟฟ้าแล้ว ยังมีการใช้ประโยชน์ในด้านอื่น ๆ และยังเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของทุกคนอีกด้วย

ก๊าซธรรมชาติที่ขุดเจาะขึ้นมา นอกจากจะเข้าสู่กระบวนการเพื่อแยกก๊าซออกมาเป็นเชื้อเพลิงแล้ว ยังได้วัตถุดิบตั้งต้นสำหรับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และผ่านการแปรรูป จนได้วัสดุมากมายหลายกลุ่ม เช่น

1.กลุ่มพลาสติก ได้แก่
– พลาสติกที่ใช้งานทั่วไป
– พลาสติกที่ใช้งานวิศวกรรม ที่มีคุณสมบัติทนความร้อน ทนแรงกระแทกสูง
– พลาสติกที่มีสมรรถนะสูง ซึ่งเป็นพลาสติกที่มีคุณสมบัติพิเศษ ที่ทนความร้อน ทนกรด ทนด่าง เป็นต้น

2.กลุ่มยางสังเคราะห์

3.กลุ่มเส้นใยสังเคราะห์

4.กลุ่มสารเคลือบผิวและผลิตภัณฑ์กาว

ก๊าซธรรมชาตินับเป็นสารตั้งต้นที่สามารถสร้างคุณค่าให้มากขึ้น โดยนำไปสู่การผลิตและแปรรูป มาเป็นของใช้ต่าง ๆ ที่จำเป็นในชีวิตประจำวันมากมาย เช่น อุปกรณ์ชิ้นส่วนที่มีพลาสติกเป็นส่วนประกอบทุกชนิด เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม รถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ปุ๋ย น้ำยาซักล้าง เป็นต้น ถือเป็นอุตสาหกรรมต้นน้ำที่ก่อให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องอีกมากมาย

ขอขอบคุณที่มา : เพจกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ