สวัสดีครับเพื่อนๆ สมาชิกสมาคมเพื่อนชุมชน วันนี้เรามาทำความรู้จัก #สิทธิมนุษยชน ด้านต่างๆ ทั้ง 5 ด้านกันครับ….

1. สิทธิพลเมือง คำว่า พลเมือง หมายถึง ประชาชนที่มาอยู่ร่วมกันในสังคมโดยมีสัญญา
ประชาคมร่วมกันว่าผู้ได้รับเลือกไปเป็นรัฐบาลมีหน้าที่ต้องบริหารประเทศเพื่อประโยชน์ประชาชน และปกป้องคุ้มครองพลเมืองเกี่ยวกับสิทธิในชีวิต สิทธิที่จะไม่ถูกทรมาน ไม่ถูกทำร้ายร่างกาย สิทธิในการรับสัญชาติ สิทธิในกระบวนการยุติธรรม สิทธิในการเคลื่อนย้ายถิ่นฐาน

2. สิทธิทางการเมือง คือ สิทธิในการลงคะแนนเสียง สิทธิเสรีภาพในความเชื่อทางการเมือง
การนับถือศาสนา สิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นในการชุมนุม ในการรวมตัวกันเป็นสมาคม และการดำเนินการทางการเมือง ในการตีพิมพ์ โฆษณา และการมีส่วนร่วมทางการเมือง

3. สิทธิทางเศรษฐกิจ คือ สิทธิในการทำงาน การประกอบอาชีพ สิทธิในการได้รับค่าใช้
จ้างและราคาผลผลิตอย่างเป็นธรรม สิทธิในการได้รับการจัดสถานที่ให้ประกอบอาชีพ เช่น ลานค้า หรือตลาดนัด สิทธิได้รับการคุ้มครองในการแข่งขันทางการค้าอย่างเป็นธรรม สิทธิได้รับหลักประกันการมีมาตรฐานชีวิตอย่างเพียงพอ สิทธิมีที่อยู่อาศัยและสิทธิมีอาหารการกินอย่างเต็มอิ่มรัฐบาลต้องดูแลไม่ให้คนอดอยาก ยากจน

4. สิทธิทางสังคม คือ สิทธิได้รับการประกันสุขภาพ ได้รับเงินบำเหน็จบำนาญเลี้ยงตัว
เมื่อชรา สิทธิในการเลือกคู่ครอง สิทธิได้รับการักษาพยาบาลและการมียาราคาถูก สิทธิของแม่ลูกอ่อนในการได้รับสวัสดิการ สิทธิของเด็ก ผู้หญิง และคนพิการ สิทธิไม่ถูกเลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากความแตกต่างด้านทางการเมือง ศาสนา เชื้อชาติ อายุ เพศ และผิว

5. สิทธิทางวัฒนธรรม คือ สิทธิในการได้รับการศึกษา สิทธิในการแต่งกายตามความเชื่อ
หรือตามความต้องการ สิทธิในการปฏิบัติตามประเพณีและความเชื่อ สิทธิในการมีสถานที่สาธารณะพักผ่อน หย่อนใจ สิทธิในการมีศูนย์ศิลปวัฒนธรรม การบันเทิงและกีฬา

#การใช้สิทธินั้นๆต้องไม่ไปละเมิดสิทธิของคนอื่นหรือทำให้คนในสังคมมีสิทธิในทางที่ถูกมี่ควรลดลง เช่น การจัดชุมนุมโดยไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน

ขอขอบคุณแหล่งที่มา Google Sites
#เพื่อนชุมชนบ้านเราน่าอยู่สังคมยั่งยืน