เมื่อวันที่ 18 มีค.64 สมาคมเพื่อนชุมชน ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับภูมิทัศน์และทำความสะอาดชายหาดแสงจันทร์ เพื่อเป็นการดูแลรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พื้นที่ชายฝั่งทะเลให้สะอาด และสร้างความเชื่อมั่นให้กับท่องเที่ยวที่จะเข้ามาในจังหวัดระยองอันเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวและฟื้นฟูเศรษฐกิจต่อไป

ทั้งนี้โดยร่วมกับส่วนราชการในจังหวัดระยอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา ภาคเอกชน ภาคประชาชนจิตอาสา ประมาณ 1,000 คน ร่วมกันเก็บขยะและปรับภูมิทัศน์ โดยรอบเริ่มตั้งแต่หาดแหลมเจริญ ไปจนถึงหาดสุชาดา ระยะทางประมาณ 11 กิโลเมตร