บทมสัมภาษณ์คุณวริทธิ์ นามวงษ์

นายกสมาคมเพื่อนชุมชน

พี่ม้ง (มงคล เฮงโรจนโสภณ)
อุปนายกสมาคมเพื่อนชุมชน

ขอส่งกำลังใจ ความห่วงใย ถึงพี่น้องชุมชน อสม. เจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ทั้งในโรงพยาบาลและรพ.สต. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และทุกหน่วยงานที่ได้ร่วมด้วยช่วยกันเราทุกคนต่างอยู่ในสภาวะยากลำบากเช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นวิถีการดำเนินชีวิต การทำมาหากิน การทำธุรกิจ ทุกอย่างได้รับผลกระทบหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องปากท้องของชาวบ้าน
ในนามผู้บริหารสมาคมเพื่อนชุมชน พวกเราได้รับรู้และขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยสนับสนุน ประสานความร่วมมือกับกับสมาชิกและหน่วยงานต่างๆ ในการที่จะช่วยเหลือให้ทุกคนได้มีความปลอดภัยต่อชีวิตเป็นอันดับแรก จึงได้สนับสนุนอุปกรณ์ป้องก้นส่วนบุคคลที่จำเป็น ไม่ว่าจะเป็นหน้ากากอนามัย ชุดป้องกัน อุปกรณ์ทางการแพทย์พื้นฐาน ผ่านทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง เทศบาล และรพ.สต. เพื่อแจกจ่ายและดูแลพี่น้องชุมชน
ท้ายที่สุดนี้ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงช่วยคุ้มครองให้พี่น้องชุมชนและพวกเราทุกคน จงผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปได้โดยเร็วครับ….