วันอนามัยโลก

(World Health Day)

องค์การอนามัยโลกหรือ WHO (World Health Organization) ตลอดจนองค์การอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้ทำการส่งเสริมให้วันที่ 7 เมษายนของทุกปีเป็น วันอนามัยโลก (World Health Day) หรือวันส่งเสริมการตระหนักรู้ถึงความสำคัญของสุขภาพในระดับโลก ซึ่งมีการจัดงานมาตั้งแต่ปี 1950 โดยทาง WHO มีความตั้งใจที่จะดึงความสนใจจากทั่วโลก มาสู่ประเด็นทางสุขภาพที่ได้รับคัดเลือกขึ้นมาในแต่ละปี โดยจะมีการจัดกิจกรรมทั้งในระดับโลก และในระดับภูมิภาค ตามหัวข้อที่เกี่ยวเนื่องในปีนั้น

วันอนามัยโลก ได้รับการยอมรับ และความสนใจจากทั้งองค์กรเอกชน และภาครัฐทั่วโลก ในประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องการสาธารณสุข รวมถึงความร่วมมือในการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม โดยวันอนามัยโลกยังเป็น 1 ใน 8 แคมเปญหลักด้านสุขภาพ ที่จัดตั้งโดย WHO ซึ่งอีก 7 แคมเปญที่เหลือ ได้แก่ วันวัณโรคโลก สัปดาห์แห่งการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโลก วันมาลาเรียโลก วันงดสูบบุหรี่โลก วันเอดส์โลก วันบริจาคโลหิตโลก และวันโรคตับอักเสบโลก

เกร็ดความรู้ : ทำไมสัตว์ที่มีพิษร้ายอย่าง งู ถึงกลายมาเป็นสัญลักษณ์ทางการแพทย์ได้?

ชาวกรีกเมื่อสมัยก่อนบูชาเทพเอสแคลปิอุส (Asclepius) เทพแห่งการแพทย์ โดยมีความเชื่อไม่ต่างจากคนท้องถิ่นอื่นที่ว่าเกิดของโรค ความเจ็บป่วยเกิดจากการบันดาลของเทพเจ้า ถ้าคนป่วย ได้มีโอกาสนอนในวัดของเทพเอสแคลปิอูสจะหายจากการเจ็บป่วย โดยสัญลักษณ์ประจำตัวคือไม้เท้าที่มีงูพันวงการแพทย์จึงใช้สัญลักษณ์นี้มาจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ชาวกรีกยังถือกันอีกว่า งูเป็นสัญลักษณ์ของความเจริญของชีวิต ของการเกิดใหม่ ทั้งนี้เพราะเขาถือว่าการที่งูลอกคราบนั้นเป็นการคืนชีพ

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งองค์การอนามัยโลก

1.เพื่อช่วยเหลือประชาชนทั่วโลกให้มีพลานามัยอยู่ในระดับสูงสุดเท่าที่สามารถจะทำได้ทั้งร่างกายและจิตใจ
2. เพื่อประสานงานส่งเสริมการอนามัยระหว่างชาติ และร่วมมือกับรัฐบาลประเทศสมาชิกในการดำเนินงานตามโครงการอนามัยต่างๆ รวมทั้งกำหนดมาตรฐานยา และวัคซีน
3. เพื่อให้บริการทางวิชาการในด้านอนามัยระหว่างประเทศ และส่งเสริมการวิจัยทางการแพทย์

ขอบคุณข้อมูลจาก เว็บไซต์ gedgoodlife