เนื่องจากวันที่ 4 ธันวาคม 2532 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงมีพระราชดํารัส พระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ ที่เข้าเฝ้า ใจความเกี่ยวกับ #สถานการณสิ่งแวดล้อมของประเทศ และของโลกที่มีความรุนแรงขึ้น และทรงห่วงใยต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ประชาชนชาวไทยกําลังประสบ อยู่ในปัจจุบัน
.
เพื่อดําเนินงานการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม รวมถึงเป็นการปลูกจิตสํานึก ของประชาชนให้มีจิตสํานึกในการเห็นความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ สร้างความรู้สึกร่วมกันของ ประชาชนในการรักษาสิ่งแวดล้อม อันจะแสดงให้เห็นถึงการรวมพลังของประเทศ เพื่อร่วมกันพิทักษ์ รักษาสิ่งแวดล้อม

อีกหนึ่งสิ่งที่คนมักมองข้าม #พลาสติก
ทำไมเราจึงต้องช่วยกดลดการใช้ถุงพลาสติก?
#ลดพลาสติกชีวิตมีสุข

ขอบคุณที่มา : สำนักงานนโยบายเเละแผนกทรัพยาดรธรรมชาติ เเละสิ่งเเวดล้อม
#4ธันวาคม #วันสิ่งเเวดล้อม