26 มิถุนายน ของทุกปี
#วันต่อต้านยาเสพติดโลก
รณรงค์การต่อต้านยาเสพติด

ปัญหายาเสพติด เป็นปัญหาที่ทั่วโลกให้ความสำคัญ และพยายามร่วมมือกันต่อต้านการแพร่ระบาดของยาเสพติด จึงได้มีการประกาศให้วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปีเป็น “วันต่อต้านยาเสพติด”
เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักถึงพิษภัยและโทษของยาเสพติด ประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึ่งที่ได้เผชิญกับปัญหายาเสพติดเช่นเดียวกัน และนับวันจะทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น

#ชุมชนของเราต้องปลอดสิ่งเสพติด
#การป้องกันยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน

สาเหตุที่ยาเสพติดแพร่ระบาดเข้าสู่หมู่บ้าน/ชุมชน
1. คน อ่อนแอ ขาดจิตสำนึก และความตระหนัก
2. ฤทธิ์ในการมอมเมาของยาเสพติด ทำให้ผู้เสพหลงใหลในความสุข ความเคลิบเคลิ้ม
3. สิ่งแวดล้อม อาทิ อบายมุขรอบตัว ครอบครัวบกพร่อง ไม่มีเวลา หมู่บ้าน/ชุมชนอ่อนแอ ขาดความสามัคคี


.
พลังชุมชนเป็นพลังสำคัญหยุดยั้งปัญหายาเสพติดได้ คนในหมู่บ้าน/ชุมชนเองรู้จักและเข้าใจปัญหา จึงเป็นผู้แก้ไขปัญหาได้ดีที่สุด

#แนวทางหมู่บ้าน/ชุมชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
1. เตรียมความพร้อมคนในหมู่บ้าน/ชุมชน
2. ทำความเข้าใจกับปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน
3. วางแผนงานของหมู่บ้าน/ชุมชน
4. ลงมือแก้ไขปัญหาอย่างมีส่วนร่วมจากคนในหมู่บ้าน/ชุมชน ทั้งร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับ
5. แนวทางพัฒนาสู่ความยั่งยืน
.

#แจ้งเบาะแสยาเสพติด
สามารถแจ้งได้ที่ #สายด่วน1386 ตลอด 24 ชั่วโมง

ขอบคุณเนื้อหา : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
#เพื่อนชุมชน_บ้านเราน่าอยู่สังคมยั่งยืน”