เนื่องในวันที่ 14 มิถุนายน
เป็นวัน “ผู้บริจาคโลหิตโลก”(World Blood Donor Day)
จึงขอเชิญชวนร่วมกันรณรงค์การบริจาคโลหิต

ในปัจจุบัน.. ผู้ป่วยมีปริมาณที่เพิ่มขึ้น ด้วยสาเหตุจากอุบัติเหตุและโรคประจำตัว ทำให้เกิดภาวะการขาดเลือดหรือบางรายต้องการเลือดแบบฉุกเฉินทางโรงพยาบาลนั้นมีเลือดรองรับไม่เพียงพอต่อผู้ป่วย

#คุณสมบัติผู้บริจาคโลหิต
1. อายุ 17 ปีบริบูรณ์ -70 ปี
2. รู้สึกสบายดี สุขภาพแข็งแรง พร้อมที่จะบริจาคโลหิต
3. นอนหลับพักผ่อนเพียงพอ อย่างน้อย 5 ชั่วโมง
4. หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีไขมันสูง ภายใน 6 ชั่วโมง
5. หากมีโรคประจำตัวต่างๆ ที่พบบ่อยในผู้บริจาคโลหิต
6. กรณีรับประทานยาต่างๆ
7. งดดื่มแอลกอฮอล์ก่อนมาบริจาคโลหิต 24 ชั่วโมง
8. อยู่ในระหว่างตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร
9. คลอดบุตร หรือแท้งบุตร เว้น 6 เดือน
10. มีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ


11. เคยใช้ยารักษาหรือป้องกันโรคเอชไอวี
12. อุดฟัน ขูดหินปูน เว้น 3 วัน/ ถอนฟัน รักษารากฟัน เว้น 7 วัน
13. ท้องเสีย ท้องร่วง เว้น 7 วัน
14. เจาะหู ผิวหนัง สัก ลบรอยสัก ฝังเข็ม เว้น 4 เดือน
15. ผ่าตัดเล็ก เว้น 7 วัน / ผ่าตัดใหญ่ เว้น 6 เดือน
16. เคยป่วยและได้รับโลหิต หรือส่วนประกอบโลหิต ภายใน 1 ปี ที่ผ่านมา
17. เคยได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะ หรือเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต (Stem Cells)
18. เคยถูกเข็มที่เปื้อนเลือดตำ ในระยะ 1 ปีที่ผ่านมา
19. เคยป่วยเป็นโรตับอักเสบ
20. คู่ของท่าน หรือบุคคลในครอบครัว เป็นโรคตับอักเสบ ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา
21. เคยตรวจพบว่าเป็นพาหะของโรคตับอักเสบ
22. ท่านเคยป่วยเป็นโรคมาลาเรีย ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา
23. เคยเข้าไปในพื้นที่มีเชื้อมาลาเรียชุกชุม ในระยะ 1 ปี ที่ผ่านมา
24. มีประวัติป่วยเป็นโรคไข้หวัดใหญ่ / โรคไข้เลือดออก/ โรคไข้ซิกา / โรคโควิด-19 หรือ โรคชิคุนกุนยา ในระยะ 1 เดือนที่ผ่านมา
25. ได้รับวัคซีนป้องโรค
26. มีประวัติเสพยาเสพติด
27. เคยถูกควบคุมตัวหรือจองจำในเรือนจำติดต่อกันเกิน 72 ชั่วโมง ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา
28. เคยมีน้าหนักลด มีไข้ มีต่อมน้าเหลืองโต โดยไม่ทราบสาเหตุ ในระยะ 3 เดือนที่ผ่านมา หรือเคยตรวจพบว่าติดเชื้อเอชไอวี

#การบริจาคโลหิตหลังฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19
>>กรณีได้รับวัคซีน COVID-19 ที่ได้รับการรับรองจาก อย.
เว้นระยะ 7 วัน หลังการฉีด **สามารถบริจาคโลหิตได้

>> กรณีมีอาการข้างเคียง หลังฉีดวัคซีน ขอให้หายดีก่อน
เว้นระยะ 7-14 วัน ตามความรุนแรงของอาการ
***สามารถบริจาคโลหิตได้

ขอขอบคุณ : blooddonationthai.com, สภากาชาติไทย