5 มิถุนายน #วันสิ่งแวดล้อมโลก
สร้างภูมิ คุ้มนิเวศ เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ประเทศ

“วันสิ่งแวดล้อมโลก” (World Environment Day) ถูกตั้งขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักถึงวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นทั่วโลก และเพื่อเป็นการระลึกถึงจุดเริ่มต้นของการร่วมมือจากหลากหลายชาติในด้านสิ่งแวดล้อม องค์การสหประชาชาติจึงได้ประกาศให้วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก

เพื่อตอบรับกับวันสิ่งแวดล้อมโลก และเพื่อให้สอดคล้องกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในการรับมือกับภาวะโลกร้อน ทางเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ โดยมีกิจกรรมต่างๆ

-กิจกรรมรณรงค์ทรัพยากรดิน

-กิจกรรมรณรงค์ทรัพยากรน้ำ

-กิจกรรมรณรงค์พลังงานหมุนเวียน กิจกรรมรณรงค์ขยะชุมชน

-กิจกรรมรณรงค์ปฏิบัติการรับมือภาวะโลกร้อน

-กิจกรรมรณรงค์ทะเลและมหาสมุทร

-กิจกรรมรณรงค์ป่าไม้และพื้นที่สีเขียว ในแบบของแต่ละชุมชน เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับชุมชนอื่นๆ ในการดูแล ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมในแต่ละชุมชน

5 ไอเดียรักษ์โลกง่ายๆ ทำให้โลกน่าอยู่มากขึ้น

#ปิดไฟปิดแอร์ทุกครั้งเมื่อออกจากห้อง
การปิดไฟและปิดแอร์ทุกครั้งเมื่อออกจากห้องเป็นเวลานานกว่า 10 นาที รวมทั้งการปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ เมื่อไม่ได้ใช้งาน สามารถช่วยประหยัดพลังงานและค่าไฟได้

#ใช้กระดาษอย่างประหยัด
แค่กระดาษใบเดียวก็ช่วยโลกได้ เพียงแค่ใช้กระดาษให้ครบทั้งสองด้าน พยายามไม่ใช้เพียงด้านเดียวแล้วทิ้ง เพื่อที่ต้นไม้จะไม่ถูกทำลายเพิ่มมากขึ้น

#เลิกใช้ถุงพลาสติก
ถุงพลาสติกเพียงหนึ่งใบใช้เวลาย่อยสลายทั้งหมด 450 ปี หากเปลี่ยนจากการใช้ถุงพลาสติกมาใช้ถุงผ้าหรือกระเป๋าผ้าแทน จะช่วยลดขยะและช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้

#ใช้แบตเตอรี่หรือถ่านไฟฉายแบบรีชาร์จ
การเปลี่ยนมาใช้แบตเตอรี่หรือถ่านไฟฉายแบบที่สามารถนำกลับมาชาร์จไฟได้อีกครั้ง นอกจากจะประหยัดพลังงานแล้ว ยังเป็นการลดขยะอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม

#ปลูกต้นไม้
การปลูกต้นไม้นอกจากจะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังช่วยให้ความสดชื่นและความร่มรื่น ช่วยกันปลูกต้นไม้อย่างน้อยคนละต้นสองต้น เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้โลกน่าอยู่มากขึ้น

………………………
ขอบคุณข้อมูล : thebangkokinsight.com, thaihealthycommunity.org, bookplus.co.th

#เพื่อนชุมชนบ้านเราน่าอยู่สังคมยั่งยืน