วิสาหกิจชุมชน ศพก.บ้านฉาง

#ข่าวสาร_สมาคมเพื่อนชุมชน

วันนี้อำเภอบ้างฉาง จังหวัดระยอง ได้มีศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง นับเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญให้กับเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ในพื้นที่จังหวัดระยอง ที่มีพืชเศรษฐกิจหลัก สมาคมเพือนชุมชนร่วมกับบริษัทสมาชิก ได้เข้ามาช่วยพัฒนาจากมันสำปะหลังมาแปรรูป เพื่อสร้างมูลค่าให้กับอำเภอบ้านฉาง เรามาฟังบทสัมภาษณ์จาก ประธานศูนย์การเรียนรู้ กันเลย ครับ……