วัดเชิงนิเวศ (วัดกรอกยายชา ต.เนินพระ)

#ข่าวสาร_สมาคมเพื่อนชุมชน

สมาคมเพื่อนชุมชน ร่วมกับ คณะกรรมการวัดกรอกยายชา ต.เนินพระ ซึ่งเป็น 1 ใน 8 วัด ที่สมาคมเพื่อนชุมชนพร้อมบริษัทสมาชิก ได้พัฒนาทางด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ด้านส่ิงแวดล้อม ด้านการให้ความรู้ กิจกรรม 5ส. ความสะอาดและความเป็นระเบียบ อีกถึงมีการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้แก่ชุมชนในด้านต่างๆ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน วันนี้ขอนำบทสัมภาษณ์ คณะกรรมการ วัดกรอกยายชา มาเล่าเรื่องราวให้พวกเราฟังกัน……