เที่ยวกลุ่มเกษตรกรทำประมง

ศูนย์การเรียนรู้ด้านการประมงตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และธนาคารปูม้า ภายในศูนย์จะมีวิถีชีวิตของกลุ่มประมง

วิธีอนุบาลแม่ปูม้ารวมถึงการทำซั้งเชือก ซั้งกอ

กิจกรรมของกลุ่มประมงเรือเล็กเก้ายอด เพื่อเดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของนายหลวงรัชกาลที่เก้า

กลุ่มประมงเรือเล็กเก้ายอด จังหวัด ระยอง