[rev_slider alias=”slider-1″ /]

บ้านเราน่าอยู่ สังคมยั่งยืน

วารสารเพื่อนชุมชน

อ่านเพิ่มเติม

วิดิทัศน์

เพื่อนชุมชนประกาศความร่วมมือครบรอบ 10 ปี เพื่อชุมชนมีสุข สร้างต้นแบบพัฒนา ระยอง สู่ความยั่งยืน

การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ หรือ Eco Industrial Town

พิธีลงนามความร่วมมือ MOU รุ่น 5/2563

กิจกรรมเพื่อนชุมชน

“เพื่อนชุมชน” สานฝันเยาวชนระยอง มอบทุนการศึกษาเฟส 2 ผลิตบุคลากรสาธารณสุข ป้อนศูนย์บริการสุขภาพฯ แห่งใหม่ของจังหวัด

May 29th, 2024|0 Comments

นายทศพร บุณยพิพัฒน์ นายกสมาคมเพื่อนชุมชน เปิดเผยว่า สมาคมเพื่อนชุมชนร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ. ระยอง) มหาวิทยาลัยบูรพา และมูลนิธิตากสินระยอง จัดโครงการ “สานฝัน ปั้นน้อง เตรียมพร้อมบุคลากรศูนย์บริการสุขภาพ ฟื้นฟู

‘เพื่อนชุมชน’ จัดอบรมการใช้ถังดักไขมันในครัวเรือน สร้างองค์ความรู้ชุมชน-ลดการปล่อยของเสียลงคลองสาธารณะต่อเนื่อง

May 28th, 2024|0 Comments

“สมาคมเพื่อนชุมชน” จับมือ เทศบาลเมืองมาบตาพุด จังหวัดระยอง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การรณรงค์การใช้ถังดักไขมันในครัวเรือน” ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมผ่านการสร้างองค์ความรู้และวิธีการบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ วันที่ 28 พ.ค. 2567 – นายอนุลักษณ์ ถนอมสิทธิกุล

“สมาคมเพื่อนชุมชน” สานต่อโครงการสิ่งแวดล้อมศึกษา Eco School ขยายกลุ่มเป้าหมาย พัฒนาโรงเรียนเทศบาลมาบตาพุด มุ่งสู่การเป็นโรงเรียนเชิงนิเวศตามแผนพัฒนาประเทศต่อเนื่อง

May 15th, 2024|0 Comments

14 พ.ค. 2567 - สมาคมเพื่อนชุมชน ร่วมกับสำนักงานเทศบาลเมืองมาบตาพุด สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด (สทร.) และโรงเรียนเทศบาลมาบตาพุด ซึ่งเป็นโรงเรียนเป้าหมายในปีนี้ ภาคีเครือข่ายทั้งหมด มีแนวความคิดร่วมกันในการพัฒนาพื้นที่มาบตาพุดคอมแพล็กซ์ให้มุ่งสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศตามแผนพัฒนาประเทศ ภายใต้การขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว อันประกอบไปด้วย

ข่าวประชาสัมพันธ์

แคตตาล็อก ชุมชน

เพิ่มเติม