Shop Online2016-02-06T18:19:56+00:00

Featured Software

The most popular of our software

[fusion_products_slider picture_size=”auto” cat_slug=”software” number_posts=”4″ carousel_layout=”title_on_rollover” autoplay=”no” columns=”4″ column_spacing=”15″ scroll_items=”” show_nav=”no” mouse_scroll=”yes” show_cats=”yes” show_price=”yes” show_buttons=”yes” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” /]

Helpdesk Software

Avada Classic has engineered the leading helpdesk support software suite the world has ever seen and continues to maintain this for its 6th year.

Product Info

Crypto Tracking Software

Avada Classic are at the forefront of Cryptocurrency tracking, wallet valuation and prospecting software. Our new Tracking Suite is superb.

Product Info

Some of Our Clients

Latest News

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum a lorem velit. Etiam nec nulla a erat hendrerit varius sit amet et enim. Cras id tincidunt erat. Suspendisse facilisis condimentum urna.

“เพื่อนชุมชน” สานฝันเยาวชนระยอง มอบทุนการศึกษาเฟส 2 ผลิตบุคลากรสาธารณสุข ป้อนศูนย์บริการสุขภาพฯ แห่งใหม่ของจังหวัด

May 29th, 2024|กิจกรรมเพื่อนชุมชน, ด้านการศึกษา, สื่อประชาสัมพันธ์|

นายทศพร บุณยพิพัฒน์ นายกสมาคมเพื่อนชุมชน เปิดเผยว่า สมาคมเพื่อนชุมชนร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ. ระยอง) มหาวิทยาลัยบูรพา และมูลนิธิตากสินระยอง จัดโครงการ “สานฝัน ปั้นน้อง เตรียมพร้อมบุคลากรศูนย์บริการสุขภาพ ฟื้นฟู และดูแลผู้สูงอายุจังหวัดระยอง” ต่อเนื่องเป็นเฟสที่ 2 พร้อมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

‘เพื่อนชุมชน’ จัดอบรมการใช้ถังดักไขมันในครัวเรือน สร้างองค์ความรู้ชุมชน-ลดการปล่อยของเสียลงคลองสาธารณะต่อเนื่อง

May 28th, 2024|กิจกรรมเพื่อนชุมชน, ด้านสิ่งเเวดล้อม, สื่อประชาสัมพันธ์|

“สมาคมเพื่อนชุมชน” จับมือ เทศบาลเมืองมาบตาพุด จังหวัดระยอง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การรณรงค์การใช้ถังดักไขมันในครัวเรือน” ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมผ่านการสร้างองค์ความรู้และวิธีการบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ วันที่ 28 พ.ค. 2567 – นายอนุลักษณ์ ถนอมสิทธิกุล ผู้จัดการสมาคมเพื่อนชุมชน กล่าว ในปีนี้ สมาคมเพื่อนชุมชน

“สมาคมเพื่อนชุมชน” สานต่อโครงการสิ่งแวดล้อมศึกษา Eco School ขยายกลุ่มเป้าหมาย พัฒนาโรงเรียนเทศบาลมาบตาพุด มุ่งสู่การเป็นโรงเรียนเชิงนิเวศตามแผนพัฒนาประเทศต่อเนื่อง

May 15th, 2024|ด้านการศึกษา, ด้านสิ่งเเวดล้อม, สื่อประชาสัมพันธ์|

14 พ.ค. 2567 - สมาคมเพื่อนชุมชน ร่วมกับสำนักงานเทศบาลเมืองมาบตาพุด สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด (สทร.) และโรงเรียนเทศบาลมาบตาพุด ซึ่งเป็นโรงเรียนเป้าหมายในปีนี้ ภาคีเครือข่ายทั้งหมด มีแนวความคิดร่วมกันในการพัฒนาพื้นที่มาบตาพุดคอมแพล็กซ์ให้มุ่งสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศตามแผนพัฒนาประเทศ ภายใต้การขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว อันประกอบไปด้วย บ้าน วัด โรงเรียน โรงงาน

เป้าหมาย

เพื่อส่งเสริมการสื่อสารที่เปิดเผยและโปร่งใสระหว่างอุตสาหกรรมและชุมชนเพื่อให้ชุมชนและอุตสาหกรรมอยู่ด้วยความวางใจซึ่งกันและกันและให้ชุมชนมั่นใจว่าอุตสาหกรรมพร้อมอยู่เคียงข้างและให้ความช่วยเหลือชุมชนอย่างเต็มที่

หน้าที่

ให้ข้อมูลความรู้สำหรับชุมชนและเสริมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเป็นศูนย์รับข้อมูลเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆ และประสานงานกับผู้ดำเนินการที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนติดตามผลและแจ้งความ คืบหน้าการดำเนินการแก้ไขปัญหาประสานงานความร่วมมือในกลุ่มผู้ประกอบการภาครัฐและชุมชนเพื่อขับ เคลื่อนให้ภารกิจต่างๆ สำเร็จ

รับข่าวสารจากเรา

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารดีๆ จากเรา ไม่ต้องห่วงนะครับ เราส่งให้แต่สิ่งดีๆ ครับ

Error: Contact form not found.

Go to Top