สื่อประชาสัมพันธ์

วารสารเพื่อนชุมชน

ให้ข้อมูลความรู้สำหรับชุมชนและเสริมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเป็นศูนย์รับข้อมูลเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆ และประสานงานกับผู้ดำเนินการที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนติดตามผลและแจ้งความ คืบหน้าการดำเนินการแก้ไขปัญหาประสานงานความร่วมมือในกลุ่มผู้ประกอบการภาครัฐและชุมชนเพื่อขับ เคลื่อนให้ภารกิจต่างๆ สำเร็จ

บ้านเราน่าอยู่ สังคมยั่งยืน

สมาคมเพื่อนชุมชน

เพื่อส่งเสริมการสื่อสารที่เปิดเผยและโปร่งใสระหว่างอุตสาหกรรมและชุมชนเพื่อให้ชุมชนและอุตสาหกรรมอยู่ด้วยความวางใจซึ่งกันและกันและให้ชุมชนมั่นใจว่าอุตสาหกรรมพร้อมอยู่เคียงข้างและให้ความช่วยเหลือชุมชนอย่างเต็มที่

เป็นองค์กรที่สร้างความร่วมมือทุกภาคส่วน เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศต้นแบบ ในพื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ และชุมชนโดยรอบ เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและสากล โดยมุ่งหวังให้ อุตสาหกรรม ชุมชน อยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูล และเติบโต ไปด้วยกันอย่างยั่งยืน…

ยกระดับความเป็นอยู่ และ คุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ส่งเสริมด้านสุขภาพ การศึกษา สังคม และเศรษฐกิจชุมชน มุ่งเน้นการประยุกต์องค์ความรู้เทคโนโลยี นวัตกรรม และการบริหารจัดการจากภาคอุตสาหกรรม ที่เป็นแบบอย่างทีดีให้กับชุมชน พัฒนาและส่งเสริมให้เกิดชุมชนเชงิ นิเวศ โรงเรียนเชิงนิเวศ ศาสนสถานเชิงนิเวศ และ เมืองน่าอยู่ อย่างยั่งยืน (Green City) ต้นแบบในพื้นที่

กลุ่มเพื่อนชุมชน เกิดจากการก่อตั้งของ 5 ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในพื้นที่มาบตาพุดซึ่งเป็นความร่วมมือของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมครั้งแรกใน ประเทศไทย กลุ่มเพื่อนชุมชนมีความตั้งใจและจริงใจใน การดูแลพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม มุ่งมั่นแก้ปัญหาร่วมกัน ด้วยการถ่ายทอดความรู้ แบ่งปัน ประสบการณ์และตรวจสอบ

กลุ่มเพื่อนชุมชน ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 23 มิถุนายน 2553 และจดทะเบียนเป็น สมาคมเพื่อนชุมชน เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2554

เป้าหมาย

เพื่อส่งเสริมการสื่อสารที่เปิดเผยและโปร่งใสระหว่างอุตสาหกรรมและชุมชนเพื่อให้ชุมชนและอุตสาหกรรมอยู่ด้วยความวางใจซึ่งกันและกันและให้ชุมชนมั่นใจว่าอุตสาหกรรมพร้อมอยู่เคียงข้างและให้ความช่วยเหลือชุมชนอย่างเต็มที่