วารสารเพื่อนชุมชน

ปีที่ 9 ฉบับที่ 33 ประจำเดือน ตุลาคม 2562-มกราคม 2563

สวัสดีปีใหม่ผู้อ่านทุกท่านค่ะ ปีใหม่นี้ทางสมาคมเพ่ือนชุมชน จะขอแนะนำ ใหผู้อ่านทุกท่านรู็จักกับคุณ วริทธ์ิ นามวงษ์ นายกสมาคม เพื่อนชุมชนท่านปัจจุบัน ท่ีจะมาเล่าให้ฟังถึงความสำเร็จของ การพัฒนาพ้ืนท่ีมาบตาพุดคอมเพล็กซ์เป็นเมืองอุตสาหกรรม เชิงนิเวศระดับ 4 และเป้าหมายท่ีจะผลักดันให้ก้าวขึ้นสู่การเป็นเมือง อุตสาหกรรมเชิงนิเวศระดับ 5 ต่อไป ในคอลัมน์จากเพื่อนถึงเพื่อน