สื่อวิดิทัศน์2019-11-25T07:05:11+00:00

สมาคมเพื่อนชุมชน

สื่อวิดิทัศน์

“ก้าวสู่ปีที่ 9…ชวนเพื่อนก้าวสู่อนาคตที่ยั่งยืน”

จากปณิธานเดิม คือการยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ให้ดียิ่งขึ้น สมาคมเพื่อนชุมชน ได้ประกาศเจตนารมณ์ที่จะขับเคลื่อนจังหวัดระยอง สู่การเป็นเมืองอุตสาหกรมมเชิงนิเวศ ระดับ 3 (Eco Industrial Town) และเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน (Green City) ภายในปี 2562 ด้วยกลยุทธ์ SHE-WE Model หรือ ชีวี-มีสุข ในงาน

พร้อมส่งเสริมชุมชน วัด โรงเรียน ให้มี Eco ด้วย

โครงการธรรมศาสตร์โมเดล รุ่นที่ 4/2562

By |November 26th, 2019|Categories: การศึกษา, สื่อวิดิทัศน์|Tags: , |

โครงการธรรมศาสตร์โมเดล รุ่นที่ 4/2562

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสมุนไพรบ้านศาลเจ้า รุ่นที่ 4/2562

By |November 26th, 2019|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, สื่อวิดิทัศน์, เศรษฐกิจและสังคม|Tags: , |

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสมุนไพรบ้านศาลเจ้า รุ่นที่ 4/2562

สัมภาษณ์พยาบาลทุนเพื่อนชุมชน รุ่นที่ 1

By |November 26th, 2019|Categories: การศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, สื่อวิดิทัศน์|Tags: , |

สัมภาษณ์พยาบาลทุนเพื่อนชุมชน รุ่นที่ 1

ปฐมนิเทศพยาบาลทุนเพื่อนชุมชน รุ่นที่ 5

By |November 26th, 2019|Categories: การศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, สื่อวิดิทัศน์|Tags: , |

ปฐมนิเทศพยาบาลทุนเพื่อนชุมชน รุ่นที่ 5

โครงการธรรมศาสตร์โมเดล รุ่นที่ 4

By |November 26th, 2019|Categories: การศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, สื่อวิดิทัศน์|Tags: , |

โครงการธรรมศาสตร์โมเดล รุ่นที่ 4

ทุนปริญญาตรี รุ่นที่1

By |November 26th, 2019|Categories: การศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, สื่อวิดิทัศน์|Tags: , |

ทุนปริญญาตรี รุ่นที่1

โรงเรียนเชิงนิเวศ (โรงเรียนวัดกรอกยายชา)

By |November 26th, 2019|Categories: การศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, สื่อวิดิทัศน์, เศรษฐกิจและสังคม|Tags: , |

โรงเรียนเชิงนิเวศ (โรงเรียนวัดกรอกยายชา)

วิสาหกิจชุมชน ศพก.บ้านฉาง

By |November 26th, 2019|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, สื่อวิดิทัศน์, เศรษฐกิจและสังคม|Tags: , |

วิสาหกิจชุมชน ศพก.บ้านฉาง

วัดเชิงนิเวศ (วัดกรอกยายชา ต.เนินพระ)

By |November 26th, 2019|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, สื่อวิดิทัศน์, เศรษฐกิจและสังคม|Tags: , |

วัดเชิงนิเวศ (วัดกรอกยายชา ต.เนินพระ)

ชุมชนเกาะกก

By |November 26th, 2019|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, สื่อวิดิทัศน์, เศรษฐกิจและสังคม|Tags: , |

ชุมชนเกาะกก

วิสาหกิจชุมชนสกรีนเสื้อผ้าชุมชนตุลาดห้วยโป่ง (มัดใจ)

By |November 26th, 2019|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, สื่อวิดิทัศน์, เศรษฐกิจและสังคม|Tags: , |

วิสาหกิจชุมชนสกรีนเสื้อผ้าชุมชนตุลาดห้วยโป่ง (มัดใจ)

ธรรมศาสตร์โมเดลรุ่นที่ 4/2562

By |November 26th, 2019|Categories: การศึกษา, สื่อวิดิทัศน์|Tags: , |

ธรรมศาสตร์โมเดลรุ่นที่ 4/2562

เป้าหมาย

เพื่อส่งเสริมการสื่อสารที่เปิดเผยและโปร่งใสระหว่างอุตสาหกรรมและชุมชนเพื่อให้ชุมชนและอุตสาหกรรมอยู่ด้วยความวางใจซึ่งกันและกันและให้ชุมชนมั่นใจว่าอุตสาหกรรมพร้อมอยู่เคียงข้างและให้ความช่วยเหลือชุมชนอย่างเต็มที่

หน้าที่

ให้ข้อมูลความรู้สำหรับชุมชนและเสริมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเป็นศูนย์รับข้อมูลเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆ และประสานงานกับผู้ดำเนินการที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนติดตามผลและแจ้งความ คืบหน้าการดำเนินการแก้ไขปัญหาประสานงานความร่วมมือในกลุ่มผู้ประกอบการภาครัฐและชุมชนเพื่อขับ เคลื่อนให้ภารกิจต่างๆ สำเร็จ

รับข่าวสารจากเรา

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารดีๆ จากเรา ไม่ต้องห่วงนะครับ เราส่งให้แต่สิ่งดีๆ ครับ