สมาคมเพื่อนชุมชน ได้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือการออกแบบและพัฒนาเมืองสุขภาวะ

ณ ลานพระเจดีย์กลางน้ำ จ.ระยอง

สมาคมเพื่อนชุมชน ได้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือการออกแบบและพัฒนาเมืองสุขภาวะ ณ ลานพระเจดีย์กลางน้ำ จ.ระยอง
โดยมีนายเจริญชัย ประเทืองสุขศรี เป็นผู้แทนสมาคมฯ ในการเข้าร่วมพิธี MOU ร่วมกับภาคีเครือข่าย ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดกิจกรรมและร่วมเป็นสักขีพยาน

จัดกิจกรรม Healthy Rayong ขับเคลื่อนจังหวัดระยอง สู่การเป็น ต้นแบบเมืองสุขภาวะแห่งการเรียนรู้ (Healthy Learning City) เพื่อประกาศเจตนารมณ์และสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินงาน “โครงการวางผังแม่บทเมืองสุขภาวะเพื่อรองรับวิถีใหม่โดยการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน” รวมถึงสร้างการรับรู้และความเข้าใจการพัฒนาผังแม่บทสุขภาวะต่อสังคมในวงกว้าง ร่วมกับสถาบันการเรียนรู้ของคนทุกช่วงวัย จังหวัดระยอง (RILA) และภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการออกแบบและพัฒนาเมืองสุขภาวะ ซึ่งประกอบด้วย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เทศบาลนครระยอง เทศบาลเมืองมาบตาพุด เทศบาลตำบลเนินพระ เทศบาลตำบลทับมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง โรงพยาบาลระยอง โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1
สมัชชาสุขภาพจังหวัดระยอง และ สมาคมเพื่อนชุมชน แสดงถึงพลัง ความมุ่งมั่น และร่วมแรงร่วมใจของผู้รักในจังหวัดระยองทุกคน ที่จะริเริ่มสร้างความเปลี่ยนแปลงให้จังหวัดระยองก้าวไปสู่การเป็น “เมืองสุขภาวะแห่งการเรียนรู้” ด้วยการพัฒนาผังเมืองสุขภาวะ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนวิถีสุขภาวะ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอย่างยั่งยืน ต่อไป