สมาคมเพื่อนชุมชน 12 ปี มอบทุนต่อเนื่องในปี 2565 เพื่อเด็กระยอง

เมื่อวันที่ 8 ตค. 65 สมาคมเพื่อนชุมชน จัดพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2565 ให้กับเยาวชนในจังหวัดระยอง จำนวน 85 ทุน ในระดับปริญญาตรี และ ระดับอาชีวศึกษา (ปวช) รวมมูลค่าทั้งสิ้น 13,900,000 บาท ตลอดหลักสูตร การศึกษา โดยมี นายศิริพันธ์ อาจนนท์ลา ผู้บริหารสมาคมเพื่อนชุมชน พร้อมด้วย สิบโทไชยยันต์ เกิดเหมาะ ศึกษาธิการจังหวัดระยอง และ นางสาวสุนีย์ แก้วอุไร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาผู้อำนวยการ (ผู้แทน) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 (ชลบุรี-ระยอง) และ คณะทำงานสมาคมเพื่อนชุมชน เข้าร่วมพิธีมอบทุนดังกล่าว
โดย สมาคมเพื่อนชุมชน ได้เพิ่มโอกาสด้านการศึกษากับเยาวชนในจังหวัดระยองที่มีผลการเรียนดี ประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้มีโอกาสศึกษาต่อทั้งในระดับปริญญาตรี จำนวน 4 คณะ รวม 40 ทุนๆละ 70,000 บาทต่อปี ประกอบด้วย คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 22 ทุน, คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 9 ทุน, คณะครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ จำนวน 4 ทุน และ สาขาที่มีหลักสูตรเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ 12 อุตสากรรม จำนวน 5 ทุน รวมทุน ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง หลักสูตร 4 ปี ทั้งสิ้น 11,200,000 บาท และ ระดับอาชีวศึกษา (ปวช.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม จำนวน 29 ทุน, ประเภทวิชาพาณิชยกรรม จำนวน 14 ทุน, ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จำนวน 2 ทุน รวมทุน อาชีวศึกษาต่อเนื่อง หลักสูตร 3 ปี ทั้งสิ้น 2,700,000 บาท รวม มูลค่าทั้งสิ้น 13,900,000 บาท โดยเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนนำความรู้ที่ได้ศึกษา มาใช้ในการประกอบอาชีพ รวมทั้งร่วมกันพัฒนาจังหวัดระยองของเราให้เป็นเมืองน่าอยู่และสังคมแห่งการเอื้ออาทรซึ่งกันและกันต่อไป