สมาคมเพื่อนชุมชน จับมือกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ส่งตัวพยาบาล ซึ่งเป็นลูกหลานชาวระยอง ที่ได้ทุนเรียนพยาบาลฟรี รุ่นที่ 7 จำนวน 27 คน เพื่อส่งต่อให้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลของจังหวัด รวม 9 แห่ง จากแผนทั้งหมดพร้อมผลิตบุคลากรพยาบาลวิชาชีพ 440 คน เพื่อเติมเต็มความต้องการด้านบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 64 นายมนชัย รักสุจริต ผู้จัดการสมาคมเพื่อนชุมชนพร้อมด้วยผู้บริหารสมาชิกสมาคมเพื่อนชุมชน และ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง โดย นายสุนทร เหรียญภูมิการกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง พร้อมด้วยหัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลต่างๆ ร่วมทำพิธีรับรายงานตัวบุคลากรสาธารณสุข จ.ระยอง ประจำปี 2564 พยาบาลทุนเพื่อนชุมชน รุ่นที่ 7 จำนวน 27 คน จากจำนวนทุนทั้งหมด 440 ทุน กระจายลงไปในโรงพยาบาล 7 แห่ง ประกอบด้วย โรงพยาบาลระยอง โรงพยาบาลแกลง โรงพยาบาลปลวกแดง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบอน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาลอย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองเขต และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชำฆ้อ

  ทั้งนี้ ทุนพยาบาลเพื่อนชุมชนดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือของสำนักปลัดกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และสมาคมเพื่อนชุมชน ได้เข้ามาเติมเต็มความต้องการด้านบุคลากรทางการแพทย์ของจังหวัดระยอง มอบทุนพยาบาล จำนวน 440 ทุน มาตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน ได้สำเร็จเป็นพยาบาลวิชาชีพและได้กระจายลงไปปฏิบัติงานตามโรงพยาบาลต่างๆ ในจังหวัดระยองแล้ว นับว่าเป็นการสนับสนุนการให้บริการสาธารณสุขของจังหวัดในระยะยาว เพื่อเติมเต็มความต้องการด้านบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง