สมาคมเพื่อนชุมชน เปิดรับสมัครเเล้ว

ทุนการศึกษามำหรับนักเรียน ประจำปี 2564

DOWNLOAD ใบสมัคร
DOWNLOAD หลักเกณฑ์

“ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน” ประจำปี ๒๕๖๔

ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมเพื่อนชุมชน ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ขอเชิญชวนน้องๆ ที่สนใจการศึกษา สำหรับนักเรียนในจังหวัดระยอง ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้จัดทำโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนในจังหวัดระยอง โดยความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง มหาวิทยาลัยบูรพา และสมาคมเพื่อนชุมชน เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนในจังหวัดระยอง ประจำปีการศึกษา 2564 ตลอดหลักสูตร จำนวนทั้งสิ้น 18 ทุน เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 4,720,000.- บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ได้แก่ คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรภาษาไทย จำนวน 10 ทุน คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบำบัด จำนวน 2 ทุน และสาขาวิชาโภชนบำบัดและการกำหนดอาหาร จำนวน 2 ทุน คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ จำนวน 2 ทุน และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา จำนวน 2 ทุน โดยมีรายละเอียดตามประกาศแนบท้าย

คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรภาษาไทย

คณะสหเวชศาสตร์

  • สาขาวิชากายภาพบำบัด
  • สาขาวิชาโภชนบำบัดและการกำหนดอาหาร

คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร

  • สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  • สาขาวิชาจิตวิทยา

รวมจำนวนทุน 18 ทุน

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://new.rayong-pao.go.th/web/th/grouppage/4/detail-news/N0009878.html

หรือ Scan QR Code หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0 3861 7430 ต่อ 208 หรือ 210 ได้โดยตรง ตั้งแต่วันนี้ถึง 19 มกราคม 2564

DOWNLOAD ใบสมัคร
DOWNLOAD หลักเกณฑ์